Impact of Gender on Nutrition

ການສົ່ງເສີມ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກສາວມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ການແກ້ໄຂບັນຫາການໂພຊະນາການທຸກປະເພດ. ນອກນັ້ນ, ມັນຍັງສົ່ງເສີມຄວາມເທົ່າທຽມໃນສັງຄົມ, ການໃຫ້ກຽດ ແລະ ຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ມະນຸດທຸກຄົນ.
ທ່ານສາມາດເຫັນການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວໄດ້ໃນຊີວິດນີ້ ຖ້າພວກເຮົາທຸກຄົນຊ່ວຍກັນປະຕິບັດຕັ້ງແຕ່ຕອນນີ້