Latest Video

Latest News

ອົງການອາຫານໂລກ ປະຈຳ ສ ປປ ລາວ ໄດ້ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອວຽກງານ ແມ່ ແລະ ເດັກ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍ , ສະບັບທີ 152, ວັນທີ 04 ກໍລະກົດ 2016 WFP News

Read more

ຈົດໝາຍຂ່າວຈາກ SUN MOVEMENT ປະຈຳເດືອນ ພຶດສາພາ 2016

SUN MOVEMENT ປະຈຳເດືອນ ພຶດສາພາ 2016 >> click here

Read more

Upcoming Events

november, 2017

No Events

Latest Documents

Title Download
SUN CSA Laos POSTER_Lao
  0 files      3 downloads
Download
ການເຜີຍແຜ່ຜົນການສຳຫລວດການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ 5 ແຂວງ ແລະ ການສຳຫລວດສະພາວະໂພຊະນາການຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ໃນທົ່ວປະເທດ ປີ 2015
  0 files      1 download
Download
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ໂພຊະນາການ
  3 files      4 downloads
Download
Super kid – ລາຍການໂທລະພາບ
  1 files      0 download
Download
Super kid ວິດີໂອການສືກສາ
  1 files      1 download
Download
ບົດລາຍງານການເປີດໂຕກ່ຽວກັບບົດສະຫຼຸບໃນພາກປະຕິບັດ: ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍຍິງໃນການປັບປຸງໂພຊະນາການ: ຄວາມສຳເລັດຂອງການສ້າງເອື້ຶອຍນ້ອງແມ່ຍິງ
  1 files      5 downloads
Download
1,000 ວັນທຳອິດຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ – ອົງການ ແພຣນສາກົນ ປະຈຳ ສຳ ປ ປ ລາວ
  1 files      18 downloads
Download
ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນຂອງການລິເລິ່ມນຳໃຊ້ວິດຖ່າຍເພື່ອປັບປຸງຄຸນະພາບຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນ – ທະນະຄານໂລກ ແລະ ໂຄງການນຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະສຶກສາ, ພາກທີ 02
  1 files      25 downloads
Download
ໂຄງການເສື່ອມໂຍງດ້ານການກະສິກຳ, ການຈັດການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ໂພຊະນາການ – ອົງການແຄຣ ປະຈຳລາວ
  1 files      25 downloads
Download
ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນຂອງການລິເລິ່ມນຳໃຊ້ວິດຖ່າຍເພື່ອປັບປຸງຄຸນະພາບຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນ – ທະນະຄານໂລກ ແລະ ໂຄງການນຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະສຶກສາ, ພາທີ 01
  1 files      25 downloads
Download
ເພັງຈິງໂກ
  1 files      26 downloads
Download
ໂພຊະນາການແມ່ນຫຍັງ?
  1 files      25 downloads
Download
1,000 ວັນທຳອິດຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ
  1 files      27 downloads
Download
ບົດລາຍງານ ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການໃນຊຸມຊົນ
  1 files      50 downloads
Download
ບົດລາຍງານ ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ ໃນວັນທີ 30-31 ກໍລະກົດ 2015 ທີ່ ທ່າລາດ ແຂວງວຽງຈັນ
  1 files      23 downloads
Download
ເຄືອຂ່າຍ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ເພື່ອສົ່ງເສີີມ ໂພຊະນາການ (SUN CSA)- Term of Reference
  1 files      23 downloads
Download
ບົດລາຍງານການເຝືກອົມຮົມ ໂພຊະນາການ & 1,000 ວັນທໍາອິດຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ໃນຄັ້ງວັນທີ 16-17 ພະຈິກ 2015 ທີ່ ໂຮງແຮມ ກຸຫຼາບໃໝ່
  1 files      21 downloads
Download
ຄະນະກຳມະການ ຊັນ ຊິເອັດສ ເອ
  0 files      39 downloads
Download
ບົດລາຍງານ ແລະ ບົດນຳສະເໜີຈາກກອງປະຊຸມ ຂອງ CSWG ໃນວັນທີ 11-13 ພະຈິກ 2015
  1 files      36 downloads
Download
ສະຖານະພາບຂອງ ໂປລິໂອ ຢູ່ໃນສ ປ ປ ລາວ – ພະຈິກ 2015
  1 files      49 downloads
Download
ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຊົນເຜົ່າຕ່າງໆໃນລາວ
  0 files      125 downloads
Download
ວິດີໂອກ່ຽວກັບ ການເປັນອາສາສະໝັກເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງສຸຂະພາບຊຸມຊົນທີ່ດີຂື້ນ
  1 files      113 downloads
Download
ວິດີໂອກ່ຽວກັບການເບີ່ງແຍງສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນ
  1 files      74 downloads
Download
ບົດລາຍງານຕ່າງໆ, ໂຄງການ ນໍ້າສະອາດ ແລະ ການເຮັດສຸຂະສຶກສາໃນຂຸມຊົນ.
  1 files      240 downloads
Download
ບົດລາຍງານຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານ ໂພສະນາການ, ນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ
  6 files      113 downloads
Download
Green_External_In Practice
  3 files      43 downloads
Download
ຊໍ້ມູນຕ່າງໆຈາກ ອົງການຈັດຕັ້ງເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມ ເພື່ອສົ່ງເສີມວຽກງານດ້ານ ໂພຊະນາການ ສາກົນ
  5 files      74 downloads
Download
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບອາຫານເສີມເພື່ອສຸພາບເດັກ ຈາກອົງການ PSI Laos
  1 files      144 downloads
Download
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖານະພາບໂພສະນາການໃນລາວຈາກອົງການ World Vision Laos
  1 files      138 downloads
Download
ບົດນຳສະເໜີກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຊົນເຜົ່າຕ່າງໆໃນລາວ
  1 files      123 downloads
Download
SUN CSA Brochure
  2 files      95 downloads
Download
Food Nutrition Fact
  1 files      1 download
Training manual
  1 files      1 download
Research on Children Food
  1 files      2 downloads

Our Network

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Consequatur impedit mollitia, dicta porro amet ullam, cum rerum deserunt obcaecati, dolorem suscipit. Tempora hic, reprehenderit dolores nobis sequi architecto, soluta quo.

X