Latest Video

Latest News

ໂຄງການ SCALING ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານຝຶກງານ 4 ຕຳແໜ່ງ

ຂ່າວດີສຳລັບພະນັກງານຈາກ NPAs ທີ່ເປັນສະມາຊິກ SUN CSA ! ໂຄງການ SCALING ເປີດໂອກາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຈາກ NPAs ເພື່ອມາເປັນພະນັກງານຝຶກງານໃນໂຄງການ SCALING ເປັນເວລາ 3 ເດືອນ. ພະນັກງານຈາກ NPAs ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກຊອງ SCALING ໃນຫຼາຍຂົງເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ […]

Read more

ການຝຶກອົບຮົມເຄື່ອງມືໂພຊະນາການໃຫ້ກັບສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA

ໃນວັນທີ 26/02/2018 ຈົນເຖິງວັນທີ 02/03/2018 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທາງອົງການແພລນ ສາກົນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານວຽກງານໂພຊະນາການ (CB4N) ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານຈາກ EU ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມເຄື່ອງມືໂພຊະນາການ ໃຫ້ແກ່ 19 ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງ […]

Read more

Upcoming Events

august, 2020

No Events

Latest Documents

Title Download
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍສຳລັບປື້ມຄູ່ມື LANN ປີ 2018
  0 files      8 downloads
Download
ວິເຄາະຊ່ອງຫວ່າງການເຂົ້າເຖິງອາຫານໂພຊະນາການ
  1 files      15 downloads
Download
SUN CSA Laos POSTER_Lao
  0 files      18 downloads
Download
ການເຜີຍແຜ່ຜົນການສຳຫລວດການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ 5 ແຂວງ ແລະ ການສຳຫລວດສະພາວະໂພຊະນາການຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ໃນທົ່ວປະເທດ ປີ 2015
  0 files      7 downloads
Download
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ໂພຊະນາການ
  3 files      17 downloads
Download
Super kid – ລາຍການໂທລະພາບ
  1 files      4 downloads
Download
Super kid ວິດີໂອການສືກສາ
  1 files      8 downloads
Download
ບົດລາຍງານການເປີດໂຕກ່ຽວກັບບົດສະຫຼຸບໃນພາກປະຕິບັດ: ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍຍິງໃນການປັບປຸງໂພຊະນາການ: ຄວາມສຳເລັດຂອງການສ້າງເອື້ຶອຍນ້ອງແມ່ຍິງ
  1 files      13 downloads
Download
1,000 ວັນທຳອິດຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ – ອົງການ ແພຣນສາກົນ ປະຈຳ ສຳ ປ ປ ລາວ
  1 files      38 downloads
Download
ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນຂອງການລິເລິ່ມນຳໃຊ້ວິດຖ່າຍເພື່ອປັບປຸງຄຸນະພາບຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນ – ທະນະຄານໂລກ ແລະ ໂຄງການນຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະສຶກສາ, ພາກທີ 02
  1 files      44 downloads
Download
ໂຄງການເສື່ອມໂຍງດ້ານການກະສິກຳ, ການຈັດການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ໂພຊະນາການ – ອົງການແຄຣ ປະຈຳລາວ
  1 files      48 downloads
Download
ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນຂອງການລິເລິ່ມນຳໃຊ້ວິດຖ່າຍເພື່ອປັບປຸງຄຸນະພາບຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນ – ທະນະຄານໂລກ ແລະ ໂຄງການນຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະສຶກສາ, ພາທີ 01
  1 files      39 downloads
Download
ເພັງຈິງໂກ
  1 files      43 downloads
Download
ໂພຊະນາການແມ່ນຫຍັງ?
  1 files      46 downloads
Download
1,000 ວັນທຳອິດຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ
  1 files      48 downloads
Download
ບົດລາຍງານ ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການໃນຊຸມຊົນ
  1 files      61 downloads
Download
ບົດລາຍງານ ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ ໃນວັນທີ 30-31 ກໍລະກົດ 2015 ທີ່ ທ່າລາດ ແຂວງວຽງຈັນ
  1 files      31 downloads
Download
ເຄືອຂ່າຍ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ເພື່ອສົ່ງເສີີມ ໂພຊະນາການ (SUN CSA)- Term of Reference
  1 files      29 downloads
Download
ບົດລາຍງານການເຝືກອົມຮົມ ໂພຊະນາການ & 1,000 ວັນທໍາອິດຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ໃນຄັ້ງວັນທີ 16-17 ພະຈິກ 2015 ທີ່ ໂຮງແຮມ ກຸຫຼາບໃໝ່
  1 files      35 downloads
Download
ຄະນະກຳມະການ ຊັນ ຊິເອັດສ ເອ
  0 files      57 downloads
Download
ບົດລາຍງານ ແລະ ບົດນຳສະເໜີຈາກກອງປະຊຸມ ຂອງ CSWG ໃນວັນທີ 11-13 ພະຈິກ 2015
  1 files      39 downloads
Download
ສະຖານະພາບຂອງ ໂປລິໂອ ຢູ່ໃນສ ປ ປ ລາວ – ພະຈິກ 2015
  1 files      57 downloads
Download
ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຊົນເຜົ່າຕ່າງໆໃນລາວ
  0 files      167 downloads
Download
ວິດີໂອກ່ຽວກັບ ການເປັນອາສາສະໝັກເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງສຸຂະພາບຊຸມຊົນທີ່ດີຂື້ນ
  1 files      131 downloads
Download
ວິດີໂອກ່ຽວກັບການເບີ່ງແຍງສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນ
  1 files      92 downloads
Download
ບົດລາຍງານຕ່າງໆ, ໂຄງການ ນໍ້າສະອາດ ແລະ ການເຮັດສຸຂະສຶກສາໃນຂຸມຊົນ.
  1 files      268 downloads
Download
ບົດລາຍງານຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານ ໂພສະນາການ, ນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ
  6 files      136 downloads
Download
Green_External_In Practice
  3 files      47 downloads
Download
ຊໍ້ມູນຕ່າງໆຈາກ ອົງການຈັດຕັ້ງເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມ ເພື່ອສົ່ງເສີມວຽກງານດ້ານ ໂພຊະນາການ ສາກົນ
  5 files      84 downloads
Download
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບອາຫານເສີມເພື່ອສຸພາບເດັກ ຈາກອົງການ PSI Laos
  1 files      188 downloads
Download
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖານະພາບໂພສະນາການໃນລາວຈາກອົງການ World Vision Laos
  1 files      193 downloads
Download
ບົດນຳສະເໜີກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຊົນເຜົ່າຕ່າງໆໃນລາວ
  1 files      129 downloads
Download
SUN CSA Brochure
  2 files      110 downloads
Download
Food Nutrition Fact
  1 files      1 download
Training manual
  1 files      1 download
Research on Children Food
  1 files      2 downloads

Our Network

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Consequatur impedit mollitia, dicta porro amet ullam, cum rerum deserunt obcaecati, dolorem suscipit. Tempora hic, reprehenderit dolores nobis sequi architecto, soluta quo.

X