ຈຸດປະສົງຂອງເຮົາ

  1. ຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງຂອງ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ CSA ໃນລາວໂດຍສອດຄ່ອງກັບບູລິມະສິດ

ແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ (SUN) ຂອງສາກົນ.

  1. ກຳນົດບູລິມະສິດຂອງການໂຄສະນາ ໃຫ້ມີການກວມລວມເອົາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຊົນເຜົ່າເຂົ້າໃນການປ່ຽນແປງນະ ໂຍບາຍທາງບວກຂອງລັດ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ.
  2. ສະໜັບສະໜູນໂຄງການໂດຍອີງໃສ່ການຄົ້ນຄ້ວາ,ບໍລິຫານຈັດການຄວາມຮູ້ ແລະ ຊ່ອງທາງການຮຽນຮູ້.
  3. ເສຶ່ອມສານຂໍ້ມູນທາງໂພຊະນາການເພື່ອການປ່ຽນແປງທາງດ້ານພຶດຕິກຳຂອງຄົນໃນແຕ່ລະຄົວເຮືອນ, ໃນ

ຫນ່ວຍງານເອກະຊົນ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນໆທີ່ບໍ່ແມ່ນກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃນການສົ່ງເສີມໂພຊະນາການແຕ່ດັ້ງເດີມ.

  1. ພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມຊັບພະຍາກອນ ແລະ ກິດຈະກຳໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກຖານຕົວຈິງ.