ພວກເຮົາແມ່ນໃຜ

ເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພສະນາການແມ່ນເຄືອຂ່າຍທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນປີ 2014 ເພື່ອສົ່ງເສີມການປັບປຸງສະຖານະພາບດ້ານໂພສະນາການຂອງປະຊາຊົນໃນ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍໃນໄລຍະ 1000 ວັນທຳອິດ. SUN CSA ມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນໃນການປະສານງານ ແລະ ເຕົ້າໂຮມອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມໂດຍຜ່ານການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແບບສອດຄ່ອງກັນ ແລະ ຮຽນຮູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ. SUN CSA ໄດ້ໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນວາລະວຽກງານຂະຫຍາຍໂພສະນາການແຫ່ງຊາດ ຂອງລັດຖະບານເພື່ອເລັ່ງໃສ່ການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ໄພອຶດຫີວ (MDG1)

ການເປັນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ແມ່ນເປີດກ້ວາງໃຫ້ບັນດາທຸກອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ (NPA, CSO, INGO) ທີ່ເຮັດວຽກໃນ ສປປ ລາວ.

DSC_0634 (2)