ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາສືບຕໍ່ໃຫ້ທືນຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຄົນພິການໃນ ສ ປ ປ ລາວ

ເດືອນພຶດສະພາ 31, 2016 by Bee -

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ ໜັງສືພິມວຽງຈັນໃໝ່ ສະບັບທີ 123, ໜ້າ 1, ວັນອັງຄານ ທີ່ 31 ພຶດສາພາ 2016.

Scan_11