ແບບຝອມສະມາຊິກ

ເປົ້າໝາຍ

ເພື່ອສົ່ງເສີມການປັບປຸງສະຖານະພາບທາງດ້ານໂພສະນາການທີ່ຍືນຍົງຂອງປະຊາຊົນລາວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍໃນການສຸມໃສ່ ໄລຍະ 1,000 ແຫ່ງການມີຊີວິດ, ໂດຍການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ປະສານງານ  ແລະ ເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມການພັດທະນາທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາໃນຕໍ່ໜ້າ ແລະ ການໃຊ້ງານຢ່າງກວ້າງຂວາງຂຶ້ນ ຂອງ ວາລະໂພສະນາການແຫ່ງຊາດ

ຈຸດປະສົງ

 1. ຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງຂອງ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ CSA ໃນລາວໂດຍສອດຄ່ອງກັບບູລິດມະສິດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສົ່ງເສີມໂພສະນາການ (SUN) ຂອງສາກົນ.
 2. ກຳນົດບູລິມະສິດຂອງການໂຄສະນາ ໃຫ້ມີການກວມລວມເອົາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຊົນເຜົ່າໃສ່ໃນການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍທາງບວກຂອງລັດ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ.
 3. ສະຫນັບສະຫນູນໂຄງການໂດຍອີງໃສ່ການຄົ້ນຄ້ວາ, ບໍລິຫານຈັດການຄວາມຮູ້ ແລະ ຊ່ອງທາງການຮຽນຮູ້.
 4. ເສຶ່ອມສານຂໍ້ມູນທາງໂພສະນາການເພື່ອການປ່ຽນແປງທາງດ້ານພຶດຕິກຳຂອງຄົນໃນແຕ່ລະຄົວເຮືອນ, ໃນຫນ່ວຍງານເອກະຊົນ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນໆທີ່ບໍ່ແມ່ນກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃນການສົ່ງເສີມໂພສະນາການແຕ່ດັ້ງເດີມ.
 5. ພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມຊັບພະຍາກອນ ແລະ ກິດຈະກຳໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກການຕົວຈິງ

 

ປະເພດຂອງການເປັນສະມາຊິກ ທີ່ທ່ານສາມາດລົງທະບຽນ

ກ. ສະມາຊິກແບບຖາວອນ

ອົງການຂອງທ່ານຈະຕ້ອງມີໃຫ້ຄົບຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງຂອງຫລັກເກນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 • ປະກອບສ່ວນໃຫ້ການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ເຊັ່ນ: ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການກາແດງ ແລະ ອຶ່ນໆ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ປະຕິບັດວຽກງານໃນຈິດວິຍານຂອງ SUN CSA ທີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນພາຍໃນປະເທດ
 • ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ (NPA ໃນລາວ)
 • ກຳລັງດຳເນີນງານ ຫຼື ກຳລັງຫາທືນໂຄງການ, ການຄົ້ນຄວ້າ ຫຼື ກິດຈະກຳພັດທະນາອື່່ນໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ມີຄວາມສົນໃຈໃນການປັບປຸງສະຖານະພາບທາງດ້ານໂພສະນາການໃນທຸກໆຊູມຊົມ
 • ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ ຫຼື ການພັດທະນາໃນລັກສະນະບໍ່ເລືອກປະຕິບັດໂດຍ
 • ບໍ່ແມ່ລັດຖະບານ
 • ບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກຳທີ່ຂັດແຍ້ງການຈິດວິຍານ ຂອງ SUN CSA (ເຊັ່ນ: ການສະໜັບສະຫນັບລະຫັດສາກົນຂອງການຕະຫຼາດຂອງສານທີ່ທົດແທນນົມແມ່)

ຂ. ສະມາຊິກແບບ ມີສ່ວນຮ່ວມ

ອົງການຂອງທ່ານຈະຕ້ອງມີໃຫ້ຄົບຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງຂອງຫລັກເກນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 • ເປັນອົງຫານຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຂໍຈົດທະບຽນ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນ ສປປ ລາວ
 • ທີ່ປຶກສາ ຫຼື ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານວິຊາການທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໃນຈິດວິຍານຂອງ SUN CSA

Please provide detail of your organization / ກະລຸນາໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບອົງກອນຂອງທ່ານ

SUN CSA Focal Point in your organisation / ຜູ້ປະສານງານຫຼັກຮ່ວມກັບ SUN CSA ໃນອົງກອນຂອງທ່ານ

For register login to our website username must be without space

For Full membership register / ສຳຫລັບທ່ານທີ່ລົງທະບຽນແບບຖາວອນ